Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Základní škola Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace, Hořín 3, 276 01 Mělník zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje základní škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 nařízení č. 2016/679 (dále jen "GDPR"). Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná a která je stanovena buď právními předpisy (zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen "školský zákon"), nebo s ohledem na oprávněné zájmy základní školy a dětí v základní škole. V některých případech zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu občana (např. telefonní číslo nebo e-mailová adresa za účelem informování zákonných zástupců dětí v případě potřeby). V takovém případě může však občan svůj souhlas se zpracováním konkrétních osobních údajů kdykoli odvolat.

Zpracováním se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazání, likvidace. Osobní údaje jsou chráněny způsobem, který zabraňuje jakémukoli neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému zpracování. Oprávněné osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost.

Základní škola vystupuje jako správce údajů. Základní škola nezpracovává zvláštní osobní údaje, jako jsou údaje o rasovém či etnickém původu, údaje o náboženském či filozofickém přesvědčení nebo údaje o sexuálním životě nebo orientaci fyzických osob, s výjimkou údajů o zdravotním stavu dětí za účelem jejich ochrany při aktivitách ve škole (např. alergie, pohybové omezení).

Osobní údaje jsou předávány dalším subjektům pouze na základě právních předpisů (orgánům veřejné správy, soudům apod.). Základní škola nepředává žádné osobní údaje do zahraničí.

Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje základní škola zpracovává, má právo požadovat opravení či doplnění osobních údajů, požadovat omezení zpracování (nebrání-li tomu právní předpisy), vznést námitku nebo stížnost proti zpracování, právo požadovat přenesení osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům a právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), nebrání-li tomu právní důvod.

Funkci pověřence vykonává pro základní školu Ing. Miroslav Červenka. Podněty fyzických osob v oblasti ochrany osobních údajů je možné směřovat, a to buď písemně na adresu Základní škola Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace, Hořín 3, 276 01 Mělník k rukám ředitelky školy, nebo e-mailovou zprávou na adresu zs.horin@seznam.cz. V této souvislosti může být požadováno, aby ten, kdo uplatňuje práva fyzické osoby, prokázal svoji totožnost, aby byla ověřena jeho identita a nedošlo k záměně s jinou fyzickou osobou nebo ohrožení osobních údajů dítěte. Jde o opatření, které má zabránit přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Pokud se fyzická osoba domnívá, že základní škola zpracovává její osobní údaje v rozporu s právními předpisy, může podat stížnost dozorovému úřadu na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 nařízení GDPR.GDPR

Ing. Miroslav Červenka
jednatel

pověřenec GDPR , cervenka@svsconsult.cz