Vážení rodiče, vzhledem k prodloužení doby po prodělání COVID-19 na 180 dní Vás žádáme o doložení čestného prohlášení (na stránkách skolahorin.cz; případně k vyzvednutí ve škole) u dětí, které do této lhůty nově spadají.

V případě doložení čestného prohlášení nebude dítě ve škole testováno antigenními testy.


Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Písemné Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání žáka vydá na žádost zákonného zátupce ředitlka školy.

Informace o zahájení Těslesné výchovy od 10. 5. 2021


Vážení rodiče, dle nařízení vlády z 3.5.2021 probíhá testování jen jedenkrát týdně 

- každé pondělí ráno.


Dne 7.4.2021

Sdělení ředitelky školy k 12. 4. 2021

Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků

Od 12. 4. 2021 se obnovuje prezenční výuka pro všechny žáky naší školy. Přítomnost žáků 1. stupně ve škole je podmíněna používáním respirátoru nebo zdravotnické obličejové masky a účastí na testování neinvazivními antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2, které žáci absolvují formou samoodběru 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek .

U žáků 1. - 3. třídy je při testování možná asistence zákonného zástupce. Pokud žák v testovací dny nebude přítomen ve škole, podstoupí testování ihned při návratu do školy.

Výjimku ze školního testování mají žáci, kteří:

a) doloží negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu provedeného na odběrovém místě v posledních 48 hodinách

b) předloží potvrzení od lékaře, že prodělali onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech

V případě pozitivního výsledku testu při pondělním testování odcházejí domů pouze žáci s pozitivním testem. V případě pozitivního testu při čtvrtečním testování odchází domů celá třída. Seznamte se s přílohou "testovací diagram".

Harmonogram

Žáci budou testování ihned při příchodu do školy v tělocvičně školy, poté půjdou do ranní družiny nebo třídy.

V testovacích dnech (pondělí a čtvrtek) budou přicházet děti nejdéle v 7:40 h., abychom mohli zahájit výuku od 8 h.

Děkujeme za pochopení.

Provoz školní družiny bude zachován bez omezení.

Rozvrh hodin zůstává v platnosti stejný jako v září. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Hodiny tělocviku budou realizovány formou vycházek nebo relaxačních chvilek.

Neposílejte dítě do školy, pokud vykazuje některý z těchto příznaků onemocnění: zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest krku, bolest svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy.

Nesouhlasíte-li s opatřeními a vaše dítě se prezenční výuky nezúčastní, bude jeho absence evidována jako omluvená a žák obdrží materiály a úkoly pro off-line distanční výuku. V tomto případě sdělte vaše rozhodnutí třídním učitelům či vedení školy.

Veškeré podrobnosti k testování si, prosím, nastudujte v příloze "MŠMT manuál testování" a na stránkách https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole, kde najdete i video ilustrující použití testu.

S případnými dotazy se můžete obracet na třídní učitelku nebo na vedení školy.

Přejeme vám mnoho energie a pevné zdraví.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

                                               Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

MO_MZ_opatření ve školách s první fází rozvolnění

MO_MZ_testování žáků ve školách

MŠMT_Manuál k provozu škol

MŠMT_Manuál_testování

Ochrana dýchacích cest

Opatření obecné povahy

Testovací diagram

!!VSTUP DO ŠKOLNÍ BUDOVY POUZE S RESPIRÁTOREM FFP2!!


Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

v  Základní škole Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením k ochraně před COVID-19 a opatření MŠMT k zápisům k povinné školní docházce, proběhne zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bez osobní přítomnosti zákonného zástupce.

                                      Zápis se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),                                                              pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní                                                                                           docházky z  loňského roku .                              

                                                                         Zápis bude probíhat v období od 1.4. do 30.4.2021.                                                                                                                         V tomto období doručte žádost a ostatní tiskopisy škole.

Žádosti lze doručit následujícími způsoby:

 • datovou schránkou ID: zib3yhb
 • e-mailem na zs.horin@seznam.cz s elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobně do schránky školy (umístěna u hlavního vchodu)
 • osobně do sekretariátu školy: pondělky od 8.00 - 16.00 hodin                                                                                                                                               středy      od 8.00 - 13.00 hodin
 • registrační číslo vašeho dítěte pro zápis obdržíte osobně při doručení, nebo poštou

Formuláře pro zápis dítěte bez odkladu školní docházky:

K dokumentům připojte kopii rodného listu


Formuláře pro zápis dítěte s odkladem školní docházky:

K dokumentům připojte :     a) kopii rodného listu                                                                                                                                                                        b) doporučení dětského lékaře                                                                                                                                                        c) doporučení z pedagogického - psychologické poradny


Platba za školní družinu na 2. pololetí šk.r. 2020/2021

 • Školní družina - platba se provádí za pololetí 750 Kč/pololetí (platba do 15.října 2020)
 • číslo účtu: 213 765 816 / 0600
 • do poznámek napište ŠD+jméno.
 • Platí pro žáky  1. - 3. ročníku


Hodnocení žáků v rámci distanční výuky 2020/2021

Milí žáci a zákonní zástupci

V souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve Školním řádu a školním vzdělávácím programu budou všichni žáci hodnoceni známkami. Pokud budou žáci 28.1.2021 na distanční výuce, obdrží vysvědčení do 3 dnů po nástupu do školy v souladu s doporučením MŠMT.

Dle doporučení MŠMT bude přihlédnuto k následujícím skutečnostem.

 • Účast na distanční výuce
 • Aktivní zapojení žáka při distanční výuce
 • Osvojení si nové dovednosti komunikace v prostředí TEAMS
 • Plnění zadaných úkolů (včasnost, kvalita, tvořivost ...)
 • Plnění dalších doplňkových úkolů
 • Znalosti nabyté při prezenční výuce a znalosti a dovednosti dříve osvojené a jejich používání

Mgr. LenkaPřibylová


 • Školní družina - platba se provádí za pololetí 750 Kč/pololetí (platba do 15.října 2020)
 • číslo účtu: 213 765 816 / 0600
 • do poznámek napište ŠD+jméno.

Projekty: